RG5-0662

Aus LaborWiki
Wechseln zu: Navigation, Suche

RG5-0662[Bearbeiten]

Lasereinheit aus HP Laserjet 4

Brushless DC Motor Controller:
M56737FP

Pinouts[Bearbeiten]

PinDescriptionPinDescription
1GND 2GND - FAN 1
3Vdd 4FAN 3
5Vdd 6FAN 2
7Motor D IN/OUT 8Supply A/GND A/Laserdiode Pin 2
9GND 10Sync Sensor OUT
11MOTOR F IN/OUT 12GND A/Supply A
13Motor E IN/OUT 14Motor A IN/OUT
15GND 16Motor B IN/OUT
17Motor Vcc (12V ?) 18Motor C IN/OUT

Laserdiode[Bearbeiten]

Pin 1 Feedback (4,6K nach GND)
Pin 2 GND
Pin 3 Motortreiber (Diode nach GND)